Рекламации

ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

1. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки, се извършват по правилата на ЗЗП, в който и да е от търговските обекти на www.venus.bg, на e-mail: returns@venus.bg или Телефон 0893 572 051. Потребителят е длъжен незабавно след получаване на стоката да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, външни видими повреди, установени при доставка, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на транспортната фирма. В протокола трябва задължително да се опишат явните недостатъци. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. Потребителят губи правото си да иска привеждане на външни видими дефекти в съответствие с договора за покупко-продажба.

2. В случай, че стоките предмет на доставка не съответстват на заявените Потребителя има право да поиска привеждане на стоката в съответствие с договора, като доставената му стока бъде ремонтирана или заменена с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин е непропорционален в сравнение с другия. Потребителят има право да упражни правата си в срок до две години, считано от доставянето на стоката. Привеждането на стоката в съответствие с договора трябва да се извърши в срок до един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя пред търговеца. След изтичане на срока Потребителя има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената.

3. Потребителят няма право да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената цена, нито намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в срок до един месец от предявяване на рекламацията.

4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искането на Потребителя за разваляне на договора и да му възстанови заплатената от него цена, когато след удовлетворяване на три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

5. Потребителят не може да иска за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. В този случай той може да иска само намаляване на цената.

6. Потребителят не дължи никакви суми на търговеца за привеждане на потребителската стока в съответствие с договора. Той не дължи и разходи за експедиране на стоката, нито разходи за материали и труд за ремонта й.

7. Ако Потребителят не направи рекламация на момента на предаване на стоката или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или дефекти, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.


Съгласно разпоредбите на чл. 57, т. 5 от ЗЗП, правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилага за договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.