Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 WWW.VENUS.BG  

НастоящитеОбщи условия са в сила от 01.01.2017г.

Моля, преди да използвате този уеб сайт, прочетете внимателнонастоящите Общи условия. В случай, че използвате този уеб сайт се счита, че степриели и сте се съгласили с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тезиусловия, моля не използвайте този уеб сайт!

Настоящите общи условия създават права и задължения за всички лица,които се регистрират на сайта www.venus.bg. Използването на който и да е от символите,бутоните, линковете на сайта www.venus.bg с изключение на линка към настоящите Общиусловия, Потребителите се съгласяват и приемат изцяло да спазват тези Общиусловия.

Потребителят се съгласява, че www.venus.bg не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, коитоса следствие или са резултат от използване на Сайта. В случай, че използванетона този Сайт или материали от него са причинили вреди, за които е необходимремонт на оборудване или възстановяване на информация, Потребителят поемавсички разходи и отговорности, свързани с отстраняването на вредите.

С приемането на настоящите Общи условия потребителят се счита заинформиран, че част от стоките обявени на Сайта, могат да бъдат обявени катоналични в мрежата от магазини, но да няма наличност от тях при подаване назаявката чрез on-line системата за покупки.

ТезиОбщи условия уреждат начина, реда и условията за сключване на договор за                покупко–продажба презелектронния магазин www.venus.bg.Тези общи условия са част  от договора запокупко–продажба между www.venus.bg(„Бета 222“ ООД ) и Потребителя.

Посоченитена Сайта www.venus.bg препратки към други сайтове имат за цел единствено дасъздадат удобство на потребителите. При използването на такива препраткипотребителите не получават услуга, предоставена от www.venus.bg и настоящите условия не се прилагат при използванена препратки извън Сайта www.venus.bg.Продавачът и собственик на Сайта www.venus.bg („Бета 222“ ООД) няма никакви отношения спосочените на Сайта други сайтове и не носи никаква отговорност за информациятаи съдържанието им.                        С приемането на тези Общи условия Потребителите се считат информирани,че по никакъв начин не им се налага или препоръчва използването на другисайтове или информация публикувана в тях. Използването на други сайтове ивсички рискове, свързани с това, са изцяло за сметка на Потребителите и www.venus.bg не носи каквато и да било отговорност за претърпенивреди на Потребителите от това.

Втези Общи условия термините са използвани в следния смисъл:

1.www.venus.bg е търговско дружество,регистрирано по законите на Република България с фирма „Бета 222” ООД,ЕИК 201962084, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. Цар Калоян 1, телефон за връзка: 0893 572 051, предлагащ стоки чрезелектронен магазин www.venus.bg.

2.„Сайт“ означава интернет страница: www.venus.bg

3.„Стока” е всеки един от предлаганите продукти в електронния магазин,който е описан с основните си характеристики, показан е графично и има обявенапродажна цена.

4.„Потребител” е всяко лице, което е закупило или е направило заявка запокупка на стока от електронния магазин.

5.Електронен магазин е интернет магазин с електронен адрес www.venus.bg.

6.„ЗЗП” е абревиатура на  Закон зазащита на потребителите.

7.„кредитна институция” е всяка финансова институция, която предоставяцелеви кредити за закупуване на стока.

 

I. ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ

1.Сайтът www.venus.bg предоставя на Потребителитевъзможност да купуват предлаганите през електронния магазин стоки чрез подаванена заявка /поръчка/ и заплащане на обявената цена, при спазване  на тези Общиусловия.

2.Договорът за продажба между www.venus.bg и Потребителя се счита за сключен от момента напотвърждаване по електронна поща на заявката /поръчката/ направена отПотребителя или от момента на изпращане на стоката.

 

II. ПОРЪЧКА

1.Поръчката чрез Сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглежданот всеки потребител свободно без да е необходима регистрация и без да имазадължение за подаване на поръчка. За подаване на поръчка е необходимо да сепопълни регистрационен формуляр. Потребителят подава заявка, чрез попълване нарегистрационния формуляр публикуван на сайта www.venus.bg. В заявката се посочва задължително адрес задоставка, имейл на потребителя и телефон за контакт, както и имената на Потребителя.

2.Всяка заявка през сайта www.venus.bg  се подава и изпълнява в съответствие с Общитеусловия. При спор относно лицето обвързано от клаузите на настоящите Общиусловия, за страна по договора се приема лицето, което е платило цената настоката заявена за закупуване.

3.Потребителят се съгласява и задължава при използването на Сайта www.venus.bg  да предоставяточна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационният формуляр,наричан оттук нататък с наименованието Лични данни. Ако Потребителят предоставиневярна, неточна, неактуална или непълна информация, сайтът www.venus.bg има право да закрие или изтрие цялата информация занего и да откаже по-късен достъп до част или до всички услуги, както и сайтът www.venus.bg предоставя, като не носи каквато и да билоотговорност за невярно или неточно изпълнена поръчка, свързана с получената отпотребителя информация.

4.При успешно подаване на поръчката, служител на сайта www.venus.bg ще се свърже с Потребителя на посочения от неготелефон, за да потвърди, че стоката е налична и може да бъде доставена, следкоето ще изпрати потвърдителен имейл за направената поръчка.                      Ако се окаже, че стокатане е налична, служителят ще информира Потребителя относно това дали може да ядостави и в какъв срок. Срокът е ориентировъчен, а не фиксиран.  Ако Потребителят не приеме посочения срок и езаплатил изцяло или част от цената на поръчката, същият трябва да посочи вимейл до търговеца своя банкова сметка, по която да му бъде преведена обратнозаплатената сума.

5.Чрез подаване на поръчка през онлайн магазина www.venus.bg могат да бъдат закупувани само стоки, които сайтътпозволява да бъдат добавяни в „пазарската кошница“ на Потребителя.

6.Информацията на сайта за предлаганите чрез онлайн магазина стоки включително,но не само относно технически характеристики, начин на използване, гаранционниусловия и други е предоставена от производителя или вносителя на съответнатастока, като www.venus.bg не носи отговорност, приневярно, неправилно или неточно представена информация, или такава предoставенапо заблуждаващ начин, както и при разлики между посоченото фактическо идействителното положение, при разлики в тоновете на цветовете на снимките идействителния цвят на стоките, както и при технически и печатни грешки.

7. www.venus.bgима право свободно, без предизвестия и по всяко време да прави промени вобявените стоки, услуги, цени и други характеристики на стоките, аПотребителите се считат информирани за промените от момента на публикуването имна сайта. За част от обявените стоки и услуги е възможно посочената информацияда не е актуална, но в тези случаи Потребителите ще бъдат изрично уведомени затова преди доставката им. Възможно е част от информацията на Сайта да се отнасядо стоки, които вече не се предлагат или не са достъпни в момента, за коетопотребителите ще бъдат изрично уведомени при направена поръчка на такава стока.В случаите по тази точка, търговецът не носи каквато и да било отговорностспрямо Потребителя.

8.При подаване на поръчка към търговеца, Потребителят дава съгласието си с тезиОбщи условия, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” , скоето  извършва електронно волеизявлениепо смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и по тозиначин удостоверява, че е запознат с тези Общи условия, приема ги и се задължавада ги спазва. Това съгласие се счита за дадено от Потребителя и чрез извършванена действие по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока.

9.Потребителят избира стоката, услугата и количеството чрез подаване на поръчка/заявка/.

10.Потребителят е задължен да избере и начина на доставка (по куриер или съссобствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

11.Подаването на поръчката завършва с посочване от Потребителя на начина наплащане.  Цената може да се плати понякой от следните начини:

а/чрез банков превод по банкова сметка преди транспортиране на стоката

б/с наложен платеж при доставка от куриерска, транспортна или спедиторска фирма

в/чрез изплащане съгласно сключен договор между Потребителя и избрана от негокредитна институция

 

III. ЦЕНИ

1.Ценитепосочени в сайта са в български лева и са валидни единствено към момента напубликуването им, като www.venus.bgможе по всяко време без предупреждение да ги променя по своя преценка.Посочените на сайта цени са крайни и включват всички данъци и такси безстойността на доставката.

2. www.venus.bg има право да прави промени в цените, посочени наСайта по своя преценка, по всяко време и без да е задължен да информирапредварително Потребителите. Потребителят е задължен да плати цената, която е била посочена на Сайта по време наподаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от новата цена.При  технически грешки в информацияпосочена на Сайта, поради което поръчката не може да бъде изпълнена, www.venus.bg има правото да откаже да изпълни поръчката и недължи каквото и да било обезщетение на Потребителя, освен възстановяване навече заплатени или депозирани суми от потребителя по подадената и  отменена поръчка, ако такива суми са билиплатени или депозирани. Сумите се връщат обратно на Потребителя чрез банковпревод по посочена от него банкова сметка.

 

 ІV. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕНА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 

1.На основание чл. 50 ЗЗП Потребител, който е и потребител по смисъла на ЗЗП в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на стоката има право без да дължиобезщетение или неустойка на търговеца и без да посочва мотиви, да се откаже отдоговора и върне получената стока при условия посочени по-надолу.

2.Потребителят е задължен да информира предварително www.venus.bg, на следния имейл адрес: info@venus.bg, че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва отдоговора, като посочи срок за връщане на стоката, който не може да е по-късноот 14 /четиринадесет/ дни от получаването й. Потребителят трябва да върнестоката в някой от магазините на търговеца, посочен от търговеца. Сумата, коятоПотребителят е заплатил се връща по банковата сметка, от която е платена или подруг удобен начин за Потребителя, след направен оглед на стоката и приемането йот страна на www.venus.bg. Стоката се приеме само, ако нее била монтирана вече, оригиналната й опаковка е запазена, ако няма следи отупотреба, няма повреди и дефекти и не е с нарушен търговски вид.

3.Стоката може да бъде върната лично от Потребителя или от негов пълномощник,който трябва да представи писмено пълномощно.

4.Всички разходи по връщането на стоката се поемат от Потребителя. До обратнотопредаване на стоката от потребителя натърговеца, рискът от случайното погиване или повредждане сеноси от Потребителя. Ако Потребител се възползва от правото си по чл. 50, отЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, търговецът се задължава да мувъзстанови платената цена в срок до 14 /четиринадесет/ дни отуведомяването  за отказа от договора.

5.Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилага в хипотезите на чл. 57 от ЗЗП.

6.За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените суми.

 

V. ОНЛАЙНПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

 

1.Всеки който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане трябва дакандидатства лично пред избраната кредитна институция за отпускане на кредит.

2.Право да закупи стока с  кредит откредитна институция има само Потребител, чиято онлайн поръчка е с обща цена равна или по – голяма от 150 лева,независимо от броя и единичната продажна цена на стоките включени в нея.

3.Кандидатстването за кредит се осъществява само онлайн, чрез регистрация наакаунт на потребителя в www.venus.bg, чрез използване на бутона “Купина изплащане”, след което се следва посочената процедура.

4.Преди кандидатстване пред кредитната институция, потребителят е длъжен да направисправка и получи потвърждение за наличност на желаната стока, на телефон 0893 572 051.Относнокредитирането, освен тези общи условия, се прилагат и условията закредитиране,  определени от кредитнатаинституция. 

5.Доставката, на закупени на изплащане стоки, се извършва само след като www.venus.bg установи, че заявката на Потребителя закредитиране е одобрена от кредитната институция. Потребителят подписва договораза кредит при доставката на стоката, което е условие за нейното предаване. Търговецът подписва договора закредит в качеството си на пълномощник на кредитната институция.

6.Срокът за доставка на стока закупена на изплащане е 10  работни дни, когато е налична на склад, асрокът за доставка на стока, която не е налична се определя от търговеца и сесъобщава на Потребителя, при потвърждението съгласно Раздел V т. 4. Договорътсе счита сключен, ако страните постигнат съгласие относно срока, за коетотърговецът изпраща потвърдителен имейл, с който се установява и постигнатотосъгласие.

7.Доставката се изпълнява съгласно данните (име, фамилно име, ЕГН, адрес задоставка - служебен или настоящ адрес) посочени от Потребителя в подписания отпоследния Договор за кредит. Предаването на стоката/ите се извършва лично налицето сключило договора за кредит, като за тази цел то трябва да удостоверисамоличността си, като представи документ за самоличност, положи подпис исаморъчно напише собственото си и фамилно име в документа за доставка, койтоудостоверява приемането и предаването стоката/ите, или от друго лице съгласнода приеме стоката от името на Потребителя.

 

8.В случай на “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена”договорът за кредитиране се счита за развален.

 

VI.ДОСТАВКА БЕЗ КРЕДИТИРАНЕ

1.Когато заявената стока е налична на склад, същата се доставя на посочения отПотребителя адрес в срок до 10 работни дни. В случай, че стоката не е налична,срокът за доставка се определя от  търговеца, като негов служител се свързва спотребителя на посочения телефон за контакт. Договорът се приема за сключен,ако страните постигнат съгласие за срока на доставка и търговецът изпрати имейлна електронната поща посочена от Потребителя, с който потвърди сключването надоговора.

2.Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъдезаплатена или  бъде получено авансовоплащане за нея, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва сналожен платеж. Ако Потребителят избере да плати стоката чрез наложен платеж,срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката от страна на www.venus.bgсъгласно Раздел І т. 2.

3.Доставката се извършва чрез подизпълнител (куриер,спедитор или транспортнафирма), като разходите по доставката са за сметка на Потребителя. www.venus.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, койтоизвършва доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя,при условия, че това не се отразява на начина, срока и цената на доставката.

4.Дейностите по товарене и разтоварване и разходите за това при доставка не саотговорност или задължение на www.venus.bg/или на куриера/, а на Потребителя на стоката.

5.Задължението на търговеца за доставка и предаване на стоката ще се счита заизпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса надоставка, посочен в заявката или до входната врата на двора.

6.Търговецът е длъжен да достави стоката в подходяща опаковка според вида й итранспорта, с който се доставя.

7.Ако адресът за доставка е непълен, неверен или грешен адрес и/или телефоненномер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за www.venus.bg не възниква задължение за нейното изпълнение, адоговорът се счита за развален.

8.В случай, че Потребителят посочи като начин на плащане – чрез превод по банковасметка и не направи такова плащане в 3-дневен срок, то www.venus.bg може да не потвърди доставката на заявената стока и съответнодоговорът се счита за несключен.

9.При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане отКлиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложнияплатеж посочен в товарителницата на пратката.

10.В случай, че Потребителят не плати в момента на доставката, след като епосочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то договорът се счита заразвален по право и за www.venus.bgотпада задължението да прехвърли собствеността и предаде стоката.

 

VII.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1.Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждаваполучаването на същата от името на Потребителя, като при предаването сеподписват придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице,което не е извършило плащане, но е съгласно да приема стоката при доставка напосочения от Потребителя адрес за доставка.

2.При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и вслучай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите яаксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателстводокументи, се задължава незабавно да информира лицето извършващо доставката итърговеца. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителятгуби правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явнинедостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и дае от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации назакупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП исъобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр.Пловдив бул.”Източен” 95, e-mail: info@venus.bg, Телефон  0893 572 051

3.Ако Потребителят не бъде открит в срока за доставка на посочения от него адресили не Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката в тозисрок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина напродавача, той се освобождава от задължението си да достави заявената стока, аПотребителя се задължава да я получи на адрес посочен от търговеца в срок до 15дни от доставката. Ако Потребителят не получи стоката в този срок, то договорътсе счита за развален и www.venus.bgима право да задържи или получи 30% от цената на стоката като неустойка, катосе задължава да върне останалата част от вече платената цена наПотребителя  в 14-дневен срок по посоченаот него банкова сметка.

VІІI. ЦЕНАИ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.Всички цени в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС. Цените саза единично количество и в цената не е включена стойността на транспортнитеразходи.

2.Цената на транспорта се заплаща от Потребителя на куриерската, транспортнатаили спедиторската фирма, като стойността й му се съобщава предварително потелефон или с потвърдителния имейл.

3.Потребителят не заплаща транспорт, когато това изрично е посочено в описаниетона стоката или има поставен стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

4.Плащането на цената на стоката може да се извърши авансово чрез заплащане нацялата сума или частично, като във втория случай доплащането се извършва придоставка на стоката чрез наложен платеж или по банкова сметка на търговецапреди изпращане на стоката. В случай на плащане чрез наложен платеж придоставката потребителят получава от куриера документ, в който е посоченапоръчаната стока и дължимата за нея продажна цена.

5.При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер посочен отслужител на електронния магазин. www.venus.bg си запазва правото да изисква заплащане на аванс иза други направени поръчки.

6.Заплащането на аванс за неналична стока се извършва със съгласието наПотребителя, като при отказ от негова страна да заплати авансово част отцената, договорът се счита за несключен.

7.Независимо от начина на плащане, всички плащания се извършват само в българскилева.

 

ІX. ПРЕГЛЕДНА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

1.Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки, се извършват поправилата на ЗЗП, в който и да е от търговските обекти на www.venus.bg, на e-mail info@venus.bg илиТелефон  0893 572 051. Потребителят едлъжен незабавно след получаване на стоката да я прегледа. Ако констатира явнинедостатъци, външни видими повреди, установени при доставка, липса на някой отпридружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българскотозаконодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра,които се подписват от получателя на стоката и представителя на транспортнатафирма. В протокола трябва задължително да се опишат явните недостатъци. Приприемане на пратката от Потребителя без забележки, всякакви претенции за външнивидими дефекти са неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани.Потребителят губи правото си да иска привеждане на външни видими дефекти всъответствие с договора за покупко-продажба.

2.В случай, че стоките предмет на доставка не съответстват на заявените Потребителяима право да поиска привеждане на стоката в съответствие с договора, катодоставената му стока бъде ремонтирана или заменена с нова, освен ако това еневъзможно или избраният от него начин е непропорционален в сравнение с другия.Потребителят има право да упражниправата си  в срок до две години, считаноот доставянето на стоката. Привеждането на стоката всъответствие с договора трябва да се извърши в срок до един месец отпредявяване на рекламацията от Потребителя пред търговеца. След изтичане насрока Потребителя има право да развали договора и да иска възстановяване назаплатената сума или намаляване на цената.

3.Потребителят няма право да иска разваляне на договора и възстановяване назаплатената цена, нито намаляване на цената на стоката, когато търговецът сесъгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката всрок до един месец от предявяване на рекламацията.

4.Търговецът е длъжен да удовлетвори искането на Потребителя за разваляне надоговора и да му възстанови заплатената от него цена, когато следудовлетворяване на три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт наедна и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115 ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора запродажба.

5.Потребителят не може да иска за разваляне на договора, ако несъответствието напотребителската стока с договора е незначително. В този случай той може да искасамо намаляване на цената.

6.Потребителят не дължи никакви суми на търговеца за привеждане напотребителската стока в съответствие с договора. Той не дължи и разходи заекспедиране на стоката, нито разходи за материали и труд за ремонта й.

7.Ако Потребителят не направи рекламация на момента на предаване на стоката илидори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губиправото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъциили дефекти, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да еот изискваните от българското законодателство документи.

 

X.ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1.Всяка стока, подлежащи на гаранционно обслужване се придружава от гаранционнакарта предоставена от www.venus.bg,която съдържа условията на гаранцията предоставена от производителя, другтърговец или www.venus.bg. Ако не е предоставенагаранционна карта се прилагат разпоредбите на ЗЗП. При неяснота или недостатъкна стоката, Потребителят трябва да се свърже първо с  www.venus.bg

2.Посоченото в гаранционната карта не оказва влияние върху правата напотребителите, произтичащи от чл.112 - чл.115 ЗЗП.

3.Независимо от посоченото в гаранционната карта търговецът отговаря за липсатана съответствие на стоката с договора, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 иследващи от ЗЗП.

4. Потребителят губиправата си по предоставената гаранция:

-при непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи

-при повреди причинени при транспорт на стоката

-при нараняване на стоката поради неправилно разопаковане, чрез остри и режещипредмети, неправилен монтаж независимо дали е извършен или не от потребителя

-при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от www.venus.bg сервизен( монтажен) център

-при повреди причинени от неправилна употреба на стоките (от влага, надраскване,счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия,причинени от потребителя)

-при нарушаване на целостта на стоката

-както и в случаите, когато при отваряне на вече доставени пакети, клиентътконстатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва да извършвамонтаж на стоката

5.Предоставената з законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени отфорсмажорни обстоятелства.

6.Предоставената търговска гаранция не покрива части на продукта с ограничен срокна годност.

7.Гаранционното обслужване на стоката се извършва само в посочените в договора запродажба обекти, само при наличие на пълна документация и окомплектовка напродукта. Гаранционното обслужване се извършва само от компетентни лица,оторизирани от www.venus.bg.

XI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1.www.venus.bg се стреми информацията в онлайнмагазина да се поддържа винаги точна и актуална, като допълнителна справка затова може да се направи на телефон: 0893 572 051

2.Всички технически данни на стоките в електронния магазин са външни и включватнай – външните размери. Възможни са несъответствия в цветовете от снимките идействителните нюанси на цветове на стоките, за което търговецът не отговаря ине се счита за несъответствие на стоката със сключения договор.

3.Декоративните елементи на изображенията със стоката не се включват в ценатапосочена за стоката.

4.www.venus.bg не гарантира постоянен достъп доелектронния магазин. Поради технически причини достъпът може да бъде прекъсван.

5.С приемането на тези общи условия потребителят дава безсрочното си и безусловносъгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани,обработвани и използвани от www.venus.bgи/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само:дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнениетона договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а вслучаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването заотпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови ирекламни цели и анализи на www.venus.bg,участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и завсякакви други незбранени от законодателството цели. www.venus.bg гарантира неприкосновеността на информациятасъдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите. Разкриване е възможноединствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи илидлъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информациясъдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

6.Търговецът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общиусловия, като своевременно публикува тези промени на сайта си www.venus.bg.

 


XII.БИСКВИТКИ( COOKIES) И РЕМАРКЕТИНГ

Докаторазглеждате www.venus.bg щеВи бъдат добавени рекламни бисквитки към Вашия браузър, за да можем да разберемпо-добре от какво се интересувате. Ние използваме "бисквитки", за дасе анализира потока на информация; да се персонализират услугите, съдържаниетои рекламата; да се измери промоционалната ефективност; и да се насърчидоверието и сигурността. Някои бисквитки съдържат лични данни - например, катокликнете на "запомни ме", когато влезете в системата, бисквитка щесъхрани потребителското име. Повечето бисквитки няма да събират информация,която идентифицира потребителя, а вместо това ще събират по-обща информация,като например как потребителите стартират и използват системите, или общоместоположението на потребителя. Виесте свободни винаги да се откажете от бисквитките, ако вашиябраузър позволи това, въпреки че това може да попречи на използването на някоиот Системите на www.venus.bg


XIII.РАЗПРОДАЖБА НА СТОКИ

Разпродажба на стоки се извършва с оглед на освобождаване на мострена или складова площ. Всички стоки посочени в наименованието "разпродажба" е валидна за модели с конкретна конфигурация. Някои от тях е възможно да бъдат с леки транспортни дефекти или с нарушен търговски вид, но придружени със стандартна гаранция! При някои стоки спрени от производство е възможно да предложим алтернативни със сходни параметри.