Търсене на продукт...

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 WWW.VENUS.BG  

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2017г.

Моля, преди да използвате този уеб сайт, прочетете внимателно настоящите Общи условия. В случай, че използвате този уеб сайт се счита, че сте приели и сте се съгласили с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уеб сайт!

Настоящите общи условия създават права и задължения за всички лица, които се регистрират на сайта www.venus.bg. Използването на който и да е от символите, бутоните, линковете на сайта www.venus.bg с изключение на линка към настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват и приемат изцяло да спазват тези Общи условия.

Потребителят се съгласява, че www.venus.bg не носи отговорност за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, които са следствие или са резултат от използване на Сайта. В случай, че използването на този Сайт или материали от него са причинили вреди, за които е необходим ремонт на оборудване или възстановяване на информация, Потребителят поема всички разходи и отговорности, свързани с отстраняването на вредите.

С приемането на настоящите Общи условия потребителят се счита за информиран, че част от стоките обявени на Сайта, могат да бъдат обявени като налични в мрежата от магазини, но да няма наличност от тях при подаване на заявката чрез on-line системата за покупки.

Тези Общи условия уреждат начина, реда и условията за сключване на договор за                покупко–продажба през електронния магазин www.venus.bg. Тези общи условия са част  от договора за покупко–продажба между www.venus.bg („Бета 222“ ООД ) и Потребителя.

Посочените на Сайта www.venus.bg препратки към други сайтове имат за цел единствено да създадат удобство на потребителите. При използването на такива препратки потребителите не получават услуга, предоставена от www.venus.bg и настоящите условия не се прилагат при използване на препратки извън Сайта www.venus.bg. Продавачът и собственик на Сайта www.venus.bg („Бета 222“ ООД) няма никакви отношения с посочените на Сайта други сайтове и не носи никаква отговорност за информацията и съдържанието им.                         С приемането на тези Общи условия Потребителите се считат информирани, че по никакъв начин не им се налага или препоръчва използването на други сайтове или информация публикувана в тях. Използването на други сайтове и всички рискове, свързани с това, са изцяло за сметка на Потребителите и www.venus.bg не носи каквато и да било отговорност за претърпени вреди на Потребителите от това.

В тези Общи условия термините са използвани в следния смисъл:

1. www.venus.bg е търговско дружество, регистрирано по законите на Република България с фирма „Бета 222” ООД, ЕИК 201962084, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. Цар Калоян 1, телефон за връзка: 0893572051, предлагащ стоки чрез електронен магазин www.venus.bg.

2. „Сайт“ означава интернет страница: www.venus.bg

3. „Стока” е всеки един от предлаганите продукти в електронния магазин, който е описан с основните си характеристики, показан е графично и има обявена продажна цена.

4. „Потребител” е всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.

5. Електронен магазин е интернет магазин с електронен адрес www.venus.bg.

6. „ЗЗП” е абревиатура на  Закон за защита на потребителите.

7. „кредитна институция” е всяка финансова институция, която предоставя целеви кредити за закупуване на стока.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сайтът www.venus.bg предоставя на Потребителите възможност да купуват предлаганите през електронния магазин стоки чрез подаване на заявка /поръчка/ и заплащане на обявената  цена, при спазване  на тези Общи условия.

2. Договорът за продажба между www.venus.bg и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване по електронна поща на заявката /поръчката/ направена от Потребителя или от момента на изпращане на стоката.

 

II. ПОРЪЧКА

1. Поръчката чрез Сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от всеки потребител свободно без да е необходима регистрация и без да има задължение за подаване на поръчка. За подаване на поръчка е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. Потребителят подава заявка, чрез попълване на регистрационния формуляр публикуван на сайта www.venus.bg. В заявката се посочва задължително адрес за доставка, имейл на потребителя и телефон за контакт, както и имената на Потребителя.

2. Всяка заявка през сайта www.venus.bg  се подава и изпълнява в съответствие с Общите условия. При спор относно лицето обвързано от клаузите на настоящите Общи условия, за страна по договора се приема лицето, което е платило цената на стоката заявена за закупуване.

3. Потребителят се съгласява и задължава при използването на Сайта www.venus.bg  да предоставя точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационният формуляр, наричан оттук нататък с наименованието Лични данни. Ако Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, сайтът www.venus.bg има право да закрие или изтрие цялата информация за него и да откаже по-късен достъп до част или до всички услуги, както и сайтът www.venus.bg предоставя, като не носи каквато и да било отговорност за невярно или неточно изпълнена поръчка, свързана с получената от потребителя информация.

4. При успешно подаване на поръчката, служител на сайта www.venus.bg ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, за да потвърди, че стоката е налична и може да бъде доставена, след което ще изпрати потвърдителен имейл за направената поръчка.                      Ако се окаже, че стоката не е налична, служителят ще информира Потребителя относно това дали може да я достави и в какъв срок. Срокът е ориентировъчен, а не фиксиран.  Ако Потребителят не приеме посочения срок и е заплатил изцяло или част от цената на поръчката, същият трябва да посочи в имейл до търговеца своя банкова сметка, по която да му бъде преведена обратно заплатената сума.

5. Чрез подаване на поръчка през онлайн магазина www.venus.bg могат да бъдат закупувани само стоки, които сайтът позволява да бъдат добавяни в „пазарската кошница“ на Потребителя.

6. Информацията на сайта за предлаганите чрез онлайн магазина стоки включително, но не само относно технически характеристики, начин на използване, гаранционни условия и други е предоставена от производителя или вносителя на съответната стока, като www.venus.bg не носи отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, или такава предoставена по заблуждаващ начин, както и при разлики между посоченото фактическо и действителното положение, при разлики в тоновете на цветовете на снимките и действителния цвят на стоките, както и при технически и печатни грешки.

7. www.venus.bg има право свободно, без предизвестия и по всяко време да прави промени в обявените стоки, услуги, цени и други характеристики на стоките, а Потребителите се считат информирани за промените от момента на публикуването им на сайта. За част от обявените стоки и услуги е възможно посочената информация да не е актуална, но в тези случаи Потребителите ще бъдат изрично уведомени за това преди доставката им. Възможно е част от информацията на Сайта да се отнася до стоки, които вече не се предлагат или не са достъпни в момента, за което потребителите ще бъдат изрично уведомени при направена поръчка на такава стока. В случаите по тази точка, търговецът не носи каквато и да било отговорност спрямо Потребителя.

8. При подаване на поръчка към търговеца, Потребителят дава съгласието си с тези Общи условия, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” , с което  извършва електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и по този начин удостоверява, че е запознат с тези Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Това съгласие се счита за дадено от Потребителя и чрез извършване на действие по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока.

9. Потребителят избира стоката, услугата и количеството чрез подаване на поръчка /заявка/.

10. Потребителят е задължен да избере и начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

11. Подаването на поръчката завършва с посочване от Потребителя на начина на плащане.  Цената може да се плати по някой от следните начини:

а/ чрез банков превод по банкова сметка преди транспортиране на стоката

б/ с наложен платеж при доставка от куриерска, транспортна или спедиторска фирма

в/ чрез изплащане съгласно сключен договор между Потребителя и избрана от него кредитна институция

 

III. ЦЕНИ

1.Цените посочени в сайта са в български лева и са валидни единствено към момента на публикуването им, като www.venus.bg може по всяко време без предупреждение да ги променя по своя преценка. Посочените на сайта цени са крайни и включват всички данъци и такси без стойността на доставката.

2. www.venus.bg има право да прави промени в цените, посочени на Сайта по своя преценка, по всяко време и без да е задължен да информира предварително Потребителите. Потребителят  е задължен да плати цената, която е била посочена на Сайта по време на подаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от новата цена. При  технически грешки в информация посочена на Сайта, поради което поръчката не може да бъде изпълнена, www.venus.bg има правото да откаже да изпълни поръчката и не дължи каквото и да било обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на вече заплатени или депозирани суми от потребителя по подадената и  отменена поръчка, ако такива суми са били платени или депозирани. Сумите се връщат обратно на Потребителя чрез банков превод по посочена от него банкова сметка.

 

 ІV. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 

1. На основание чл. 50 ЗЗП Потребител, който е и потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на стоката има право без да дължи обезщетение или неустойка на търговеца и без да посочва мотиви, да се откаже от договора и върне получената стока при условия посочени по-надолу.

2. Потребителят е задължен да информира предварително www.venus.bg, на следния имейл адрес: beta_mebel@abv.bg,  че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва от договора, като посочи срок за връщане на стоката, който не може да е по-късно от 14 /четиринадесет/ дни от получаването й. Потребителят трябва да върне стоката в някой от магазините на търговеца, посочен от търговеца. Сумата, която Потребителят е заплатил се връща по банковата сметка, от която е платена или по друг удобен начин за Потребителя, след направен оглед на стоката и приемането й от страна на www.venus.bg. Стоката се приеме само, ако не е била монтирана вече, оригиналната й опаковка е запазена, ако няма следи от употреба, няма повреди и дефекти и не е с нарушен търговски вид.

3. Стоката може да бъде върната лично от Потребителя или от негов пълномощник, който трябва да представи писмено пълномощно.

4. Всички разходи по връщането на стоката се поемат от Потребителя. До обратното предаване на стоката от потребителя на търговеца, рискът от случайното погиване или повредждане се носи от Потребителя. Ако Потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, търговецът се задължава да му възстанови платената цена в срок до 14 /четиринадесет/ дни от уведомяването  за отказа от договора.

5. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилага в хипотезите на чл. 57 от ЗЗП.

6. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените суми.

 

V. ОНЛАЙН ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

 

1. Всеки който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане трябва да кандидатства лично пред избраната кредитна институция за отпускане на кредит.

2. Право да закупи стока с  кредит от кредитна институция има само Потребител, чиято  онлайн поръчка е с обща цена равна или по – голяма от 150 лева, независимо от броя и единичната продажна цена на стоките включени в нея.

3. Кандидатстването за кредит се осъществява само онлайн, чрез регистрация на акаунт на потребителя в www.venus.bg, чрез използване на бутона “Купи на изплащане”, след което се следва посочената процедура.

4. Преди кандидатстване пред кредитната институция, потребителят е длъжен да направи справка и получи потвърждение за наличност на желаната стока, на телефон 0893572051. Относно кредитирането, освен тези общи условия, се прилагат и условията за кредитиране,  определени от кредитната институция. 

5. Доставката, на закупени на изплащане стоки, се извършва само след като www.venus.bg установи, че заявката на Потребителя за кредитиране е одобрена от кредитната институция. Потребителят подписва договора за кредит при доставката на стоката, което е условие за нейното предаване. Търговецът подписва договора за кредит в качеството си на пълномощник на кредитната институция.

6. Срокът за доставка на стока закупена на изплащане е 10  работни дни, когато е налична на склад, а срокът за доставка на стока, която не е налична се определя от търговеца и се съобщава на Потребителя, при потвърждението съгласно Раздел V т. 4. Договорът се счита сключен, ако страните постигнат съгласие относно срока, за което търговецът изпраща потвърдителен имейл, с който се установява и постигнатото съгласие.

7. Доставката се изпълнява съгласно данните (име, фамилно име, ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от Потребителя в подписания от последния Договор за кредит. Предаването на стоката/ите се извършва лично на лицето сключило договора за кредит, като за тази цел то трябва да удостовери самоличността си, като представи документ за самоличност, положи подпис и саморъчно напише собственото си и фамилно име в документа за доставка, който удостоверява приемането и предаването стоката/ите, или от друго лице съгласно да приеме стоката от името на Потребителя.

 

8. В случай на “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” договорът за кредитиране се счита за развален.

 

VI. ДОСТАВКА БЕЗ КРЕДИТИРАНЕ

1. Когато заявената стока е налична на склад, същата се доставя на посочения от Потребителя адрес в срок до 10 работни дни. В случай, че стоката не е налична, срокът за доставка се определя от  търговеца, като негов служител се свързва с потребителя на посочения телефон за контакт. Договорът се приема за сключен, ако страните постигнат съгласие за срока на доставка и търговецът изпрати имейл на електронната поща посочена от Потребителя, с който потвърди сключването на договора.

2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена или  бъде получено авансово плащане за нея, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. Ако Потребителят избере да плати стоката чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката от страна на www.venus.bg съгласно Раздел І т. 2.

3. Доставката се извършва чрез подизпълнител (куриер,спедитор или транспортна фирма), като разходите по доставката са за сметка на Потребителя. www.venus.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, който извършва доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, при условия, че това не се отразява на начина, срока и цената на доставката.

4. Дейностите по товарене и разтоварване и разходите за това при доставка не са отговорност или задължение на www.venus.bg /или на куриера/, а на Потребителя на стоката.

5. Задължението на търговеца за доставка и предаване на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката или до входната врата на двора.

6. Търговецът е длъжен да достави стоката в подходяща опаковка според вида й и транспорта, с който се доставя.

7. Ако адресът за доставка е непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за www.venus.bg не възниква задължение за нейното изпълнение, а договорът се счита за развален.

8. В случай, че Потребителят посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане в 3-дневен срок, то www.venus.bg може да не потвърди доставката на заявената стока и съответно договорът се счита за несключен.

9. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката.

10. В случай, че Потребителят не плати в момента на доставката, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то договорът се счита за развален по право и за www.venus.bg отпада задължението да прехвърли собствеността и предаде стоката.

 

VII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1. Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя, като при предаването се подписват придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило плащане, но е съгласно да приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

2. При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, се задължава незабавно да информира лицето извършващо доставката и търговеца. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Пловдив бул.”Източен” 95, e-mail: beta_mebel@abv.bg, Телефон  0893572051

3. Ако Потребителят не бъде открит в срока за доставка на посочения от него адрес или не Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, той се освобождава от задължението си да достави заявената стока, а Потребителя се задължава да я получи на адрес посочен от търговеца в срок до 15 дни от доставката. Ако Потребителят не получи стоката в този срок, то договорът се счита за развален и www.venus.bg има право да задържи или получи 30% от цената на стоката като неустойка, като се задължава да върне останалата част от вече платената цена на Потребителя  в 14-дневен срок по посочена от него банкова сметка.

VІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.

2. Цената на транспорта се заплаща от Потребителя на куриерската, транспортната или спедиторската фирма, като стойността й му се съобщава предварително по телефон или с потвърдителния имейл.

3. Потребителят не заплаща транспорт, когато това изрично е посочено в описанието на стоката или има поставен стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

4. Плащането на цената на стоката може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж или по банкова сметка на търговеца преди изпращане на стоката. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката потребителят получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена.

5. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер посочен от служител на електронния магазин. www.venus.bg си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

6. Заплащането на аванс за неналична стока се извършва със съгласието на Потребителя, като при отказ от негова страна да заплати авансово част от цената, договорът се счита за несключен.

7. Независимо от начина на плащане, всички плащания се извършват само в български лева.

 

ІX. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

1. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки, се извършват по правилата на ЗЗП, в който и да е от търговските обекти на www.venus.bg, на e-mail beta_mebel@abv.bg или Телефон  0893572051. Потребителят е длъжен незабавно след получаване на стоката да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, външни видими повреди, установени при доставка, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на транспортната фирма. В протокола трябва задължително да се опишат явните недостатъци. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. Потребителят губи правото си да иска привеждане на външни видими дефекти в съответствие с договора за покупко-продажба.

2. В случай, че стоките предмет на доставка не съответстват на заявените Потребителя има право да поиска привеждане на стоката в съответствие с договора, като доставената му стока бъде ремонтирана или заменена с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин е непропорционален в сравнение с другия. Потребителят има право да упражни правата си  в срок до две години, считано от доставянето на стоката. Привеждането на стоката в съответствие с договора трябва да се извърши в срок до един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя пред търговеца. След изтичане на срока Потребителя има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената.

3. Потребителят няма право да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената цена, нито намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в срок до един месец от предявяване на рекламацията.

4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искането на Потребителя за разваляне на договора и да му възстанови заплатената от него цена, когато след удовлетворяване на три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

5. Потребителят не може да иска за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. В този случай той може да иска само намаляване на цената.

6. Потребителят не дължи никакви суми на търговеца за привеждане на потребителската стока в съответствие с договора. Той не дължи и разходи за експедиране на стоката, нито разходи за материали и труд за ремонта й.

7. Ако Потребителят не направи рекламация на момента на предаване на стоката или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или дефекти, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 

X. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Всяка стока, подлежащи на гаранционно обслужване се придружава от гаранционна карта предоставена от www.venus.bg, която съдържа условията на гаранцията предоставена от производителя, друг търговец или www.venus.bg. Ако не е предоставена гаранционна карта се прилагат разпоредбите на ЗЗП. При неяснота или недостатък на стоката, Потребителят трябва да се свърже първо с  www.venus.bg

2. Посоченото в гаранционната карта не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл.112 - чл.115 ЗЗП.

3. Независимо от посоченото в гаранционната карта търговецът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.

4. Потребителят губи правата си по предоставената гаранция:

- при непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи

- при повреди причинени при транспорт на стоката

- при нараняване на стоката поради неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, неправилен монтаж независимо дали е извършен или не от потребителя

- при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизиран от www.venus.bg сервизен( монтажен) център

- при повреди причинени от неправилна употреба на стоките (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя)

- при нарушаване на целостта на стоката

- както и в случаите, когато при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва да извършва монтаж на стоката

5. Предоставената з законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства.

6. Предоставената търговска гаранция не покрива части на продукта с ограничен срок на годност.

7. Гаранционното обслужване на стоката се извършва само в посочените в договора за продажба обекти, само при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от компетентни лица, оторизирани от www.venus.bg.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. www.venus.bg се стреми информацията в онлайн магазина да се поддържа винаги точна и актуална, като допълнителна справка за това може да се направи на телефон: 0893572051

2. Всички технически данни на стоките в електронния магазин са външни и включват най – външните размери. Възможни са несъответствия в цветовете от снимките и действителните нюанси на цветове на стоките, за което търговецът не отговаря и не се счита за несъответствие на стоката със сключения договор.

3. Декоративните елементи на изображенията със стоката не се включват в цената посочена за стоката.

4. www.venus.bg не гарантира постоянен достъп до електронния магазин. Поради технически причини достъпът може да бъде прекъсван.

5. С приемането на тези общи условия потребителят дава безсрочното си и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от www.venus.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на www.venus.bg, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. www.venus.bg гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

6. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени на сайта си www.venus.bg.

 

 

 

XII. БИСКВИТКИ( COOKIES) И РЕМАРКЕТИНГ

Докато разглеждате www.venus.bg ще Ви бъдат добавени рекламни бисквитки към Вашия браузър, за да можем да разберем по-добре от какво се интересувате. Ние използваме "бисквитки", за да се анализира потока на информация; да се персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измери промоционалната ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността. Някои бисквитки съдържат лични данни - например, като кликнете на "запомни ме", когато влезете в системата, бисквитка ще съхрани потребителското име. Повечето бисквитки няма да събират информация, която идентифицира потребителя, а вместо това ще събират по-обща информация, като например как потребителите стартират и използват системите, или общо местоположението на потребителя. Вие сте свободни винаги да се откажете от бисквитките, ако вашия браузър позволи това, въпреки че това може да попречи на използването на някои от Системите на www.venus.bg